Milý (á) učiteľ (ka) náboženstva!

Občianske združenie Centrum pre rodinu – Pezinok v spolupráci s Arcidiecéznym katechetickým úradom v Bratislave pripravili pre Vás ponuku prednášok dotýkajúcich sa oblasti výchovy k manželstvu a rodičovstvu, výchovy k láske a v oblasti sexuálnej výchovy odvolávajúc sa na slová Svätého Otca Františka, ktorý v exhortácii Amoris laetitia hovorí, že výchovné inštitúcie majú „zabezpečiť pozitívnu a rozvážnu sexuálnu výchovu pre deti a mládež primerané veku sledujúc pokrok psychológie, pedagogiky a  didaktiky". V dnešnej dobe, ktorá sex redukuje na pudovosť, čím sa podporuje „narcistická agresivita namiesto prijatia“  je potrebné uvažovať o sexuálnej výchove v kontexte výchovy k láske, v ktorej nie sú "výrazové prostriedky lásky ochudobnené ale objasnené". Porov AL 280

V duchu týchto slov chceme Vašu prácu obohatiť o ponúkané témy prostredníctvom odborníka a zároveň byť na blízku deťom, vnímať ich citlivé srdce a v oblasti sexuality, manželstva a rodiny pomáhať „naučiť ich ceste k rozličným vyjadreniam lásky, k vzájomnej starostlivosti, k rešpektujúcej nežnosti, k bohatej, zmysluplnej komunikácii.“ AL 283

Ponúkané témy sú prierezové a preto je možné začleniť ich do školských vzdelávacích programov náboženskej výchovy, etickej výchovy, biológie atď., v rámci kooperácie jednotlivých učebných predmetov.

Prednášky spolu s prezentáciami pre jednotlivé ročníky druhého stupňa základných škôl a pre ročníky stredných škôl sú podané interaktívnou formou v kontexte Božej pravdy a úcty k ľudskej láske a ľudskému telu.

Autorkou prednášok a zároveň i lektorkou je pani Mgr. Martina Šipošová, absolventka študijného programu Náuka o rodine na Teologickej fakulte v Košiciach. Dlhodobo sa venuje pastorácii rodín a zároveň je štatutárom občianskeho združenia Centrum pre rodinu – Pezinok, ktoré spĺňa legislatívne požiadavky na vykonávanie danej lektorskej činnosti v súlade s preventívnymi opatreniami súvisiacimi s ochranou detí a mládeže pred sociálnopatologickými javmi (Zákon 305/2005 Z.z o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele).

 


Máte záujem?

V prípade záujmu o prednášky alebo podrobnejšie informácie kontaktujte: